Zásady ochrany osobních údajů

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás náš úřad dovoluje informovat o postupech zpracovávání a zásad ochrany vašich osobních údajů.

1) Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je: obec Rusín, zastoupená: starostou, Radkem Bezděčíkem, tel.: 554 656 028, e-mail: starosta.rusin@seznam.cz, ID datové schránky: yq3ar3v.

2) Pověřenec na ochranu osobních údajů

Jako orgán veřejné moci, musíme mít dle Nařízení GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám bude napomáhat chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: JUDr. Milan Ondrášek, tel.: +420 774 410 919, email: on-epd@email.cz

Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy,

můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

3) Z jakého důvodu zpracovává obec Rusín vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme výlučně na základě právního titulu v souladu s čl. 6. Nařízení

GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány především (ne výhradně) za účelem:

  • plnění smlouvy – čl. 6., písm. b) GDPR,
  • splnění právních povinností, které nám ukládá platná legislativa ČR (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů především) – čl. 6., písm. c) GDPR
  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni – čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR;

Můžeme také zpracovávat vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu. V takovém případě máte právo kdykoli souhlas odvolat, nicméně tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto uděleném souhlasu před jeho odvoláním. Jednoduše řečeno to znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

4) Kdy předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?

V případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí zpracování dat).

5) Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

6) Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování a platných zákonných lhůt, případně po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce (především dle schváleného archivačního a skartačního řádu).

7) Jaká mám práva plynoucí ze zpracování osobních údajů a kde je můžu uplatnit?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom:

– vám umožnili přístup k vašim osobním údajům, tzn. že nás můžete požádat, abychom Vám

sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a v případě kladné odpovědi, nás můžete

požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto

údajů, případně vyžádat si kopii zpracovávaných informací.

– opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné

– vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17

Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

Na obec je možné se k uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů obracet emailem podatelna@obecrusin.cz, datovou schránkou ID datové schránky: yq3ar3v  nebo můžete zvolit způsob osobní návštěvy obecního úřadu. Máme, ale za povinnost vás informovat, že svou totožnost musíte doložit, a proto Vás může pověřený pracovník vyzvat k předložení dokladu, který jednoznačně potvrdí vaší identitu (například OP, pas)

8) Kolik musím zaplatit a kdy se mi dostane odpovědi?

Zpracování žádosti je bezplatné, nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. v případě přenesení osobních údajů na disk můžeme požadovat uhradit cenu disku).

Úřad má povinnost vás informovat do jednoho měsíce od doby, kdy byla žádost přijata zaměstnancem obecního úřadu. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

Pokud se domníváte, že nezákonně nakládáme s vašimi osobními údaji, popřípadě nějakým způsobem porušujeme výše uvedené, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro úpravu některých preferencí můžete využít správce souhlasů, který zobrazíte pomocí tlačítka níže.

Skip to content